Hoe lang blijven videobanden goed? / How long do video tapes last?


Dat is afhankelijk van het type: VHS of VHS-C : over het algemeen geen problemen, soms aan het begin wat gekreukelde stukken, maar meestal trekt dit na een seconde of 5 a 10 weg. Video8 , Hi8: Tapes gebruikt vanaf 1986 tm 2000: deze zijn analoog en meestal van goede kwaliteit. Soms werd er op LP ( long play ) gefilmd. Dan is de kwaliteit een stuk minder.
Digital8 gebruikt hetzelfde bandformaat, echter digital.. Gek genoeg geven deze tapes soms problemen met afspelen. Mini-DV: nieuwst en digitale vorm van beeld en geluid naar tape vastleggen. Doordat dit digitaal is.. komt het voor dat er totaal geen beeld is. Niet vaak, maar het komt wel soms voor. Betamax: vaak dropouts en streperig beeld, vooral aan het begin van de band VCC: de minste van alle systemen.. dit verouderd erg snel. ENGLISH: That depends on the type: VHS or VHS-C: generally no problems, sometimes some wrinkled pieces at the beginning, but usually this disappears after 5 seconds or 10 seconds. Video8, Hi8: Tapes used from 1986 until 2000: these are analogue and usually of good quality. Sometimes people filmed on LP (long play). Then the quality is a lot less.
Digital8 uses the same tape format, but digital. Strangely enough, these tapes sometimes cause problems with playback. Mini-DV: capture the newest and digital form of image and sound to tape. Because this is digital .. it happens that there is no image at all. Not often, but it does happen sometimes. Betamax: often dropouts and striped images, especially at the beginning of the band VCC: the least of all systems .. this is outdated very quickly.
Kunnen julie banden uit Amerika overzetten / Can you transfer videotapes from America


Ja, dan kunnen wij. Over de wereld zijn in het videotijdperk altijd diverse systemen gehanteerd. Zie de kaart voor het overzicht. ENGLISH : Yes, then we can. Various systems have always been used throughout the world in the video age. See the map for the overview.
Kunnen jullie ook verschillende stukjes van diverse banden overzetten, dus niet de hele band / Can you also transfer different pieces of various tires, so not the entire tape


Ja, dit is niet standaard maar behoort wel tot de mogelijkheden. Omdat dit maatwerk is, kun u het beste bellen om de wensen te bespreken. ENGLISH: Yes, this is not standard but is possible. Because this is customized, it is best to call to discuss the wishes.
Hoe moet ik dia's aanleveren / How do I deliver slides


Als u dia's aanlevert houd dan rekening met het feit dat de dia raampjes vaak vuil zijn geworden in de loop der tijd. Voor een goed resultaat is het beter als u de raampjes (buitenkant) schoonmaakt. Ook moeten de dia's geen stickers of plakband bevatten. Door stickers kunnen de dia's vastlopen in onze machines ENGLISH: If you supply slides keep in mind that the slide windows have often become dirty over time. For a good result it is better if you clean the windows (outside). Please remove all stickers on the slides to prevent jamming in our machines
Hoe lang blijft smalfilm goed ?/ How long will film (8mm -16mm) last ?


Smalfilm kan, mits goed bewaard, zeer goed van kwaliteit blijven. Wij hebben regelmatig materiaal uit de jaren 30 gedigitaliseerd met goede resultaten. Het grootste gevaar voor smalfilm is schimmel. Dit komt voor bij films die vochtig zijn opgeborgen. ENGLISH: Film can, if well preserved, remain of very good quality. We have regularly digitized material from the 1930s with good results. The biggest danger for narrow film is mold. This occurs with films that are stored in a damp place.
Waarom niet zelf mijn media thuis scannen en overbrengen? /Why not scan and transfer my media at home myself?


Het scannen van stilstaande beelden en het overbrengen van video of film is zeer tijdrovend en tenzij u veel ervaring hebt met fotografie, digitale beeldbewerking of videobewerking, moet u waarschijnlijk nog meer tijd besteden aan het leren hoe u een acceptabel resultaat kunt produceren . Voeg de kosten van apparatuur toe aan de kosten van uw tijdsbesteding en we denken dat u een betere prijs en een beter product zult vinden. Als je het zelf wilt proberen, bel ons dan en we geven je enkele tips. ENGLISH The process of scanning still images and transferring video or film is very time-consuming, and unless you have a lot of experience in photography, digital imaging or video editing, you most likely need to spend even more time learning how to produce an acceptable result. Add the cost of equipment on top of the cost of your time spent, and we think you’ll find we offer a better price as well as a better product. If you would like to give it a try yourself, call us and we’ll give you some tips.
Hoe lang werkt u al in deze industrie ? /How long have you been in business?


Vanaf de beginjaren van video, na het smalfilm tijdperk, rond 1980. English: From the early years of video, after the film era, around 1980.
Wanneer is mijn order klaar ? / How fast can you turn around the order?


Voor alle videosystemen is de wachttijd, afhankelijk van de aantallen, kort. Voorbeeld: 10 mini-dv bandjes > 1 dag Voor smalfilm is de doorlooptijd afhankelijk van het aanbod en de wachtrij. Bel ons voor een actuele schatting. ENGLISH The waiting time for all video systems is short, depending on the numbers.
Example: 10 mini-dv tapes 1 day For film, the lead time depends on the offer and the queue. Call us for a current estimate.
Sturen jullie orders door naar andere bedrijven ? / Do you send orders to other companies?


Nee !.. WIj doen alle werkzaamheden in eigen studio. Zo blijven uw waardevolle herrineringen veiliger. English No! .. We do all work in our own studio. This way, your valuable memories remain safer.
Ik wil mijn films op mijn pc bewerken, is dat mogelijk ? / I want to edit my movies on my PC, is that possible?


© 1985-2020  www.filmoverzetten.nl | Binckhorstlaan 36 Unit C345 | 2516 BE Den Haag | Algemene voorwaarden - Privacy